Privacy verklaring Life Coach Stephany.

Life Coach Stephany verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. Je hebt deze gegevens zelf aan verstrekt tijdens een gesprek, via onze websites, email, telefonisch of op andere wijze.
In deze privacyverklaring informeren we je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door Life Coach Stephany (KvK 82062943)
Stephany Martina
Vijftigbunder 75, 4823 BH Breda
info@lifecoachstephany.com, telefoon 0629784352

Persoonsgegevens

Life Coach Stephany verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Benodigde communicatie gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, mailadres en telefoonnummers

nummer bankrekening van opdrachtgever

coach-gerelateerde informatie mbt welzijn en gezondheid

informatie die betrekking heeft op de aard of verloop van de dienstverlening zoals verwachtingen, leerdoelen en gespreksverslagen

informatie voor de organisatie van onze dienstverlening

Doeleinden

Life Coach Stephany verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het onderhouden van contact

om je goed te kunnen coachen en begeleiden tijdens het coachtraject

voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering

om het cliëntenbestand te beheren

om je te informeren over het aanbod in onze dienstverlening en wijzigingen

voor het nakomen van wettelijke verplichtingen

Waarop de verwerking is gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

Gevoelige persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, dus ook niet voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met jou gebruik wordt gemaakt van Mailchimp, Facebook of Whatsapp. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Na beëindiging van het traject zullen je persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het kunnen aantonen van verrichte coachtrajecten zolang wetgeving dat voorschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens

Life Coach Stephany neemt de beveiliging van je persoonlijke informatie serieus, derhalve worden ze niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.

Inzagerecht, recht op wijziging, verwijdering en overdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Je hebt het recht tot intrekken van je toestemming voor gegevensverwerking. Ook heb je het recht om overdracht van je persoonsgegevens.

Een verzoek om inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens kun je mailen naar info@lifecoachstephany.com . Na ontvangst van het verzoek reageren we zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken. Indien onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, te corrigeren, af te schermen of te verwijderen. Binnen een maand na ontvangst van je verzoek om aanpassing of verwijdering, verwerken wij je verzoek.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Life Coach Stephany neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens niet voldoende beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lifecoachstephany.com of 0629784352.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Life Coach Stephany ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG (GDPR), blijft gelden.
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De laatste versie is altijd op de website te raadplegen.

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je terecht bij info@lifecoachstephany.com .

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 05-08-2021.

%d bloggers liken dit: